Major S.D Singh Ayurvedic College

RACHANA SHARIR

AYURVED SAMHITA EVAM SIDDHANT

Dr. Shaikh Mateen Ahamad

Professor

Dr. Puja Gupta

Reader

Dr. Avidha Deoraj Singh

Lecturer